FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: , , , adres e-mail:

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data:
…………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez tlenwdomu.pl.